Chuẩn đầu ra của quá trình đào tạo.

Chuẩn đầu ra của quá trình đào tạo (chuẩn đầu ra) là quy định về nội dung kiến thức chuyên môn; kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ và giải quyết vấn đề; công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng trình độ, ngành đào tạo.

Bảng- Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp đối với các ngành tài chính- ngân hàng, kế toán và quản trị kinh doanh.

Ngành

Chuyên ngành

Vị trí công tác

Tài chính- ngân hàng

Ngân hàng

(1) Chuyên viên tín dụng ngân hàng

(2)  Chuyên viên kế toán, kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

(3) Chuyên viên kinh doanh tiền tệ

(4) Chuyên viên quản trị tài sản và nguồn vốn

(5) Chuyên viên tài trợ thương mại

Tài chính doanh nghiệp

(6) Chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp

(7) Chuyên viên định giá tài sản

(8) Chuyên viên mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Kinh doanh chứng khoán

(9) Chuyên viên kinh doanh chứng khoán

(10) Chuyên viên quản lý quỹ

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

(1) Chuyên viên kế toán tại các tổ chức và doanh nghiệp.

(2) Trợ lý kiểm toán viên của tổ chức kiểm toán.

Quản trị kinh doanh

Quản trị doanh nghiệp

(1) Chuyên viên tổ chức kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp.

(2) Chuyên viên quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp và tổ chức.

Quản trị

Marketing

(3) Chuyên viên marketing của các doanh nghiệp và tổ chức.

Chuẩn đầu ra được cơ cấu thành hai phần: chuẩn đầu ra chung và chuẩn đầu ra chuyên ngành gắn với vị trí công tác cụ thể. Chuẩn đầu ra chung áp dụng cho sinh viên đại học chính quy của các  ngành đào tạo tại HVNH bao gồm: (1) Yêu cầu về thái độ; (2) Kỹ năng mềm.  

Đối với các nội dung chuẩn đầu ra chung được lượng hoá (ví dụ như chuẩn  ngoại ngữ) hoặc được HVNH thực hiện đánh giá/ có chứng chỉ (ví dụ như chuẩn tin học, kỹ năng làm việc nhóm…), nếu sinh viên chưa đạt chuẩn khi xét tốt nghiệp, HVNH sẽ ghi rõ những nội dung chưa đạt chuẩn trong quyết định tốt nghiệp.

Cơ cấu đào tạo trình độ đại học theo ngành, chuyên ngành và hướng chuyên sâu (vị trí công tác) áp dụng tại Học viện Ngân hàng

Sinh viên theo học các ngành Tài chính- ngân hàng, Kế toán và Quản trị kinh doanh tại HVNH là các ngành đào tạo thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý theo quy định hiện hành của Việt Nam. Sinh viên đăng ký học ngành, chuyên ngành theo nguyện vọng và kết quả tuyển sinh hàng năm. Đối với những sinh viên học theo hệ tín chỉ được phép học song song hai ngành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết thúc giai đoạn học chuyên ngành, sinh viên được lựa chọn một hướng chuyên sâu của chuyên ngành đào tạo. Để tốt nghiệp, về học tập, sinh viên cần hoàn thành các khối kiến thức cho từng giai đoạn như ví dụ sơ đồ sau của ngành tài chính- ngân hàng (TC= “Tín chỉ”):

Yêu cầu chung về thái độ và kỹ năng mềm áp dụng chung cho trình độ đào tạo đại học chính quy tại HVNH

Kỹ năng mềm (nhận thức và hành vi làm việc, học tập, nghiên cứu):

a. Các kỹ năng liên quan đến nhận thức: xem chi tiết trong quyết định kèm theo. Đối với kỹ năng ngoại ngữ, nếu là ngôn ngữ Anh, người học phải đạt chuẩn tương đương TOEIC 450 điểm trở lên cùng kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành.

b. Các kỹ năng liên quan đến hành vi: xem chi tiết trong quyết định kèm theo.

Yêu cầu về thái độ: xem chi tiết trong quyết định kèm theo.

Yêu cầu kiến thức và kỹ năng chuyên môn:

Được quy định cụ thể theo từng ngành đào tạo, chi tiết xem quyết định ban hành của Giám đốc HVNH kèm theo.

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

Ngày 28 tháng 12 năm 2009, Giám đốc Học Viện Ngân Hàng đã ký Quyết định số 266/QĐ – HVNH ban hành Chuẩn đầu ra của quá trình đào tạo áp dụng cho ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ đại học tại Học Viện Ngân Hàng.

Chi tiết tải về từ đây

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.

Ngày 22 tháng 10 năm 2010, Giám đốc Học Viện Ngân Hàng đã ký Quyết định số 549/QĐ – HVNH ban hành Chuẩn đầu ra của quá trình đào tạo áp dụng cho nghành Kế toán – Kiểm toán trình độ đại học tại Học Viện Ngân Hàng.

Chi tiết tải về từ đây

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Chi tiết tải về từ đây

Chuẩn đầu ra chuyên ngành ngôn ngữ Anh.

Ngày 09 tháng 05 năm 2011, Giám đốc Học Viện Ngân Hàng đã ký Quyết định số 80/QĐ – HVNH ban hành Chuẩn đầu ra của quá trình đào tạo áp dụng cho ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học tại Học Viện Ngân Hàng.

Chi tiết tải về từ đây

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: