Quy định về việc sử dụng thẻ sinh viên, học viên.

( Theo Công văn Số 103/HV-QLNH ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Học Viện )

Thực hiện Quy chế HSSV của Bộ giáo dục & Đào tạo; Chủ trương của Ban Giám đốc Học Viện về tăng cường công tác quản lý người học nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong nhà trường, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người học, đồng thời phục vụ cho công tác giữ gìn trật tự, an ninh trong Học Viện. Giám đốc Học Viện quy định về việc sử dụng thẻ của người học tại trụ sở Học Viện Ngân Hàng như sau:


1.     
Người học phải đeo thẻ sinh viên, học viên ( gọi chung là Thẻ) do Học Viện cấp khi vào làm việc với các Phòng, Khoa, Bộ môn của Học Viện, khi vào thư viện đọc sách báo, khi vào lớp học, thi, kiểm tra và khi tham gia các họat động do Học Viện tổ chức. Trường hợp người học bị mất Thẻ hoặc Thẻ bị hỏng…phải đăng ký làm lại Thẻ ngay ( Đối với hệ chính qui do Phòng Quản lý người học cấp; hệ vừa học vừa làm do Khoa tại chức cấp).

2.      Các đơn vị, bộ phận chức năng có liên quan ( Thanh tra đào tạo, Phòng Quản lý người học, Phòng Đào tạo, thư viện, Khoa Tại chức, các giáo viên lên lớp) sẽ tiến hành việc kiểm tra và giám sát việc sử dụng Thẻ của người học.

3.      Xử lý người học không đeo Thẻ và gian lận trong việc sử dụng Thẻ:

– Không được vào lớp học, thi và kiểm tra cũng như tham gia các họat động do Học viện tổ chức.

– Không được tiếp nhận, xem xét giải quyết, xác nhận các thủ tục hành chính và các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ của người học.

– Nếu có hành vi gian lận hoặc làm thay đổi nội dung trên thẻ sẽ bị xử lý kỷ luật theo Quy định về quản lý người học tại Học Viện Ngân Hàng của Giám đốc Học Viện. Đối với SV hệ chính quy ngoài các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định về quản lý người học còn bị trừ điểm rèn luyện.

4.      Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Các Phòng, Khoa, Bộ môn, các đơn vị có liên quan, các giáo viên lên lớp, BCS các lớp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành quy định này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời với Ban Giám đốc để giải quyết.

GIÁM ĐỐC

( đã ký)

TS. TÔ NGỌC HƯNG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: